Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ

Zakres świadczonych usług:
 • Księga rachunkowa, w tym opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości
 • Książka przychodów i rozchodów
 • Nadzór księgowy – polega na tym, że pracownicy istniejącego działu księgowości zajmują się księgowaniem zdarzeń gospodarczych tak jak dotychczas, zaś nadzór księgowy przejmuje Kancelaria jako firma zewnętrzna
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa
 • Rejestry VAT
 • Rozliczenia podatkowe (miesięczne, kwartalne i roczne)
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych
 • Analizy ekonomiczno-finansowe
 • Reprezentowanie podatników przed organami skarbowymi i sądami
 • Integracja z systemem Klienta
Procedury – czyli jak realizujemy usługę:
 • Przejęcie dokumentów księgowych od Klienta za dany miesiąc do 5-tego dnia następnego miesiąca i ułożenie ich w kolejności chronologicznej
 • Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Analiza dokumentów w zakresie obowiązku podatkowego w VAT
 • Zadekretowanie dowodów księgowych
 • Zaewidencjonowanie dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym
 • Naniesienie numerów z rejestru VAT na dokumenty
 • Sporządzenie deklaracji VAT i w razie konieczności informacji wewnątrzwspólnotowej VAT-UE
 • Sporządzenie miesięcznego bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Sprawdzenie dokumentów ujętych w księdze rachunkowej
 • Naniesienie numerów z księgi rachunkowej na dowodach księgowych
 • Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
 • Przekazanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych i terminach płatności podatków.