Ceny transferowe

Ceny transferowe

Zakres świadczonych usług:
SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

Oferujemy usługi sporządzania dokumentacji podatkowej ( Local File) dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo, zgodnej z wymogami określonymi przez regulacje podatkowe ( ustawy PIT, CIT) oraz wytyczne OECD.
Local File to podstawowa dokumentacja podatkowa cen transferowych (dokumentacja lokalna), która zawiera w szczególności następujące elementy:

 1. 1. Opis transakcji lub innych zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku dokumentacyjnego zawierający:
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń
  • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń
  • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji lub ujmujące zdarzenia
  • opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podmioty będące stronami transakcji, angażowanych przez nie aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk
  • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) wraz z uzasadnieniem ich wyboru
 2. 2. Opis danych finansowych podatnika, pozwalający na porównanie rozliczeń wskazanych w punkcie poprzedzającym z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 3. 3. Informacje o podatniku obejmujące opis:
  • struktury organizacyjnej i struktury zarządczej
  • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności
  • realizowanej strategii gospodarczej
  • otoczenia konkurencyjnego
 4. 4. Dokumenty, w szczególności:
  • umowy i porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń rodzących obowiązek dokumentacyjny
  • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska,